پاسخنامه امتحان کلاسی ریاضی

سوالات توسط اقای اشناگر حل شده

تصویر 0200328069

ببخشید اقای اشناگر سوال نهم قسمت c را غلط نوشته شده، باید می نوشتید کوچک تر از 16