بازارچه خیریه موسسه عسکرالمهدی(عج)

4شنبه 21آبان بوفه تعطیل است

به آگاهی شما دانش آموزان و اولیای گرامی می رسانیم برای مشارکت در امر خداپسندانه و انسانی کمک به مستمندان و با توجه به استقبال زیاد دانش آموزان در سال گذشته، روز چهارشنبه 21 آبان از سوی موسسه خیریه عسکر المهدی ، بانوانی، غذاهای گرم و سرد خانگی به شما دانش آموزان و اولیاي محترم عرضه خواهند کرد. دبیران و دیگر کارکنان آموزشگاه نیز همراه شما در این امر خداپسندانه مشارکت خواهند داشت.
قابل توجه است که در این روز بوفه مدرسه تعطیل خواهد بود.