برنامه ساعات درسی
دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینی
دانش آموزان عزیز باید پیش از ساعت 7:10 در مدرسه حضور داشته باشند.
همانطور که در برنامه مشخص شده است دانش آموزان
روزهای زوج تا ساعت 14:50 و روزهای فرد تا ساعت 15:50 در مدرسه حضور خواهند داشت.