برنامه هفتگی:

دانش آموزان گرامی می توانند برنامه هفتگی خود را از پیوند زیر دریافت کنند.

گوشزد 1 : در برنامه درسی شما درسی با عنوان " انتخابی" گنجانده شده است که منظور همان دروس انتخابی برای شماست . شما در دو نیم سال دو درس به سلیقه خود انتخاب خواهید کرد که در این ساعت به آن می پردازید. توضیحات بیشتر در پست های بعدی خواهد امد.

گوشزد 2: تمامی دانش آموزان هر یک هفته در میان آزمون هفتگی خواهند داشت این آزمون ها بیشتر به صورت چهار گزینه ای است که تصحیح آن به وسیله دستگاه صورت می گیرد. 

فایل ضمیمه: