تغییر تاریخ آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

بر پایه بخشنامه شماره 60462/7 مورخ 93/2/21 آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی (دبیرستان های دوره اول و دوم) از تاریخ 93/3/23 به تاریخ 93/3/30 تغییر یافته است.