جزوه دروس ۱ تا ۷ دفاعی نهم

پایه تحصیلی: 
پایه نهم
نام درس: 
آمادگی دفاعی
محتوی آزمون: 
نوبت اول