شعر طرح های جدید سروده حسان جوهرکش دانش آموز پایه هشتم با اندکی تصرف
زبان حال دانش آموزان پایه هشتم

بچه ها همه ناراحتند
چون یه سالی زود بدنیا آمدند
گیر کردند وسط طرح جدید
وسط معرکه های نو پدید
منتظر امتحان ترم یک بودند
تا امتحان بدند و دیگر نمونند
دوباره آمد خبرهای جدید
بار دیگر باید آزمایش شوید
طرح این بود آقایان بشنوید:
بعد امتحان نباید جایی روید!
بمونید در کلاس وباز هم  یاد گیرید
یاد ازسرسختی تیشه و فرهاد گیرید!
ای بابا خرما از کرگی دم نداشت
این طرح جدید یکسال دیگه جا نداشت؟
ای تو که کردی ما را موش خود
آفرین گو بر عقل و درک و هوش خود!