مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان

به اطلاع می رساند مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان در تاریخ پنجشنبه ۲۱اسفند ماه در دو نوبت ساعت ۸برای پایه هفتم و ساعت ۱۰ برای پایه هشتم برگزار می گردد
موضوع:۱-گزارش ۶ماهه گذشته تحصیلی
۲- تصمیم جهت چند موضوع مهم برای سال تحصیلی آینده.(مانند افزایش ساعت آموزشی- افزایش ساعت کلاس های انتخابی-ارایه غذای گرم و چند موضوع مهم دیگر)
حضور یکی از اولیا در این جلسه الزامیست