از شما اولیای محترم نیز دعوت بعمل می آید تا در این محفل نورانی حضور داشته باشید.