نخستین جلسه آموزش خانواده

به آگاهی شما اولیای محترم می رساند اولین جلسه آموزش خانواده روز 5شنبه 29 آبان ماه ساعت 9 صبح برگزار می گردد.