پاسخ سوال1: 128 سیب زیرا نگهبان یک 64  نگهبان دو 32  نگهبان سه 16  نگهبان
چهار 8  نگهبان پنج 4 نگهبان شش 2 نگهبان هفت 1 در آخر هم یک سیب هم
برای مریضت ببر که برای عیادتش رفته بودی
پاسخ سوال2:
1
3=2*1+1
8=2*3 + 2
19=2*8+ 3
42= 2*19 + 4
پاسخ سوال3: اولين عدد درست 301  است.
اما جواب كامل( 301+420y* ) مي باشد كه y مي تواند از 0 تا بينهايت باشد.
بطور مثال 301، 721، 1141، 1561، ... جوابهاي درست مي باشند.
پاسخ سوال 4: دانش آموزB
چون : D سه جمله گفته که دوتاش شبیه به هم است پس اجبارا باید آن دوحرف
راست باشد پس کار d نبوده. حرف سوم D باید دروغ باشد پس کار E هم نبوده
.
از سه جمله ی C آن که میگوید کار D است اشتباه است پس دو جمله ی بعدی
درست است. پس او E را نمی شناخته.پس آن جا E که میگوید C او را میشناسد
دروغ است. پس باقی جمله های او درست است پس او راست می گوید که کار B
است
پاسخ سوال5: گزینه 1 سیخ و منقل و زغال هر سه باید وجود داشته باشند تا
کباب به وجود آید.
پاسخ سوال6: گزینه 4
پاسخ سوال 7: گزینه 4 پوشاك را براي حفاظت از سرما به کار می برند و سایه
را براي حفاظت آفتاب
پاسخ سوال8: گزینه 2 زیرا تمامی اعداد باالای 99 سه رقمی است پس :
804-99=705
پاسخ سوال9: پسر پدر مادر خواهر مریم = پسر پدر مادر مریم= دایی مریم
پاسخ سوال10: گزینه3
3 *2 = 6 و 6 * 3 = 18 و 18 * 4 = 72 و 72 * 5 =360