کد دانش آموزی

برای مشاهده کد دانش آموزی فایل ضمیمه زیر را دانلود کنید. فقط جهت اطلاع و استفاده در انتخاب کلاس های انتخابی.

فایل ضمیمه: