کادر آموزشی و علمی

مسعود آشناگر
دبیر ریاضیات
محمد حسین خرسند
دبیر ادبیات
قدرت الله چمنلو
دبیر علوم تجربی