کادر اجرایی و اداری

محمد آزادی
مدیر
مهدی قاسمی فر
معاون آموزشی
ایرج کیایی
معاون آموزشی