کارکنان

کادر اجرایی و اداری

محمد آزادی
مدیر
مهدی قاسمی فر
معاون آموزشی

کادر آموزشی وعلمی

مسعود آشناگر
دبیر ریاضیات
محمد حسین خرسند
دبیر ادبیات
قدرت الله چمنلو
دبیر علوم تجربی

 
X