کارکنان

کادر اجرایی و اداری

محمد آزادی
مدیر
مهدی قاسمی فر
معاون آموزشی
ایرج کیایی
معاون آموزشی

کادر آموزشی وعلمی

مسعود آشناگر
دبیر ریاضیات
محمد حسین خرسند
دبیر ادبیات
قدرت الله چمنلو
دبیر علوم تجربی