نمایش فرایند آموزشی و پرورشی دانش آموز

تاریخ:درس:نمره:انگیزشی:گوشزد آموزشی:گوشزد انضباطی: تاریخ:درس:نمره:انگیزشی:گوشزد آموزشی:گوشزد انضباطی: if (!window.gvDTglobals) { window.gvDTglobals = []; } window.gvDTglobals.push({"processing":true,"deferRender":true,"serverSide":true,"retrieve":true,"stateSave":true,"stateDuration":-1,"lengthMenu":[[10,25,50,-1],[10,25,50,"All"]],"language":{"sProcessing":"\u062f\u0631\u062d\u0627\u0644 \u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u0634...","sLengthMenu":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u062d\u062a\u0648\u06cc\u0627\u062a _MENU_","sZeroRecords":"\u0645\u0648\u0631\u062f\u06cc \u06cc\u0627\u0641\u062a \u0646\u0634\u062f","sInfo":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 _START_ بیشتر بخوانید