آموزش آنلاینآموزشیپایه هفتم

اصلاح نمرات آزمون شماره 3 علوم تجربی پایه هفتم

دانش آموزان گرامی با عرض پوزش به دلیل خطای کاربر در وارد کردن گزینه صحیح در سایت نمرات شما به درستی در سایت درج نشده است پس از اصلاح گزینه های صحیح نمرات شما استخراج شده و در جدول زیر تقدیم حضورتان می گردد

تذکر 1: لطفا بر اساس کد ملی خود در جدول زیر نمرات و پاسخ های خود را مشاهده کنید.

تذکر 2: گزینه های درج شده در ردیف یک (سبز رنگ) گزینه های صحیح بوده و در زیر آن گزینه هایی که شما پاسخ داده اید درج شده است

 

کد ملی دانش آموز امتیاز از 15 فرضیه قانون پیپت مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 3 مزه موز 5
0026165953 12 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 250000 تفکر – تجربه حجم 2000 3 مزه موز 5
0026173107 12 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 1 مزه موز 5
0026175142 9 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 25000 تفکر – تجربه زمان 20 1 مزه موز 5
0026211300 12 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تجربه – آزمایش حجم 20000 3 مزه موز 5
0111077346 11 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4 2500 تفکر – تجربه حجم 20 2 مزه موز 5
0111147042 6 فرضیه فرضیه بشر مدرج میزان رطوبت طرح سوال – مشاهده – طرح آزمایش – نتیجه گیری – فرضیه سازی تفسیر و نتیجه گیری گوگرد 400 250 تفکر – تجربه حجم 20 1 مزه موز 0/5
0151626499 11 فرضیه فرضیه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20 2 مزه موز 5
0151749493 5 طرح پرسش فرضیه استوانه مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 400 2500 تجربه – آزمایش حجم 2000 4 مزه موز 50
0201104113 10 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 250 تفکر – تجربه حجم 2000 1 مزه موز 5000
0201110628 12 فرضیه قانون پیپت مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 4 مزه موز 5
0201117320 11 طرح پرسش قانون پیپت مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4 2500 آزمایش- مشاهده حجم 20000 3 مزه موز 5
0201118130 12 فرضیه فرضیه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 1 مزه موز 5
0201118939 11 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 25000 تفکر – تجربه حجم 200 2 مزه موز 5
0201119846 10 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20 2 مزه موز 5000
0201120526 9 طرح پرسش فرضیه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 200 1 مزه موز 5000
0201123134 10 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20 2 مزه موز 5000
0201125420 11 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 2 مزه موز 5
0201126958 9 فرضیه فرضیه بشر مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 2 مزه موز 50
0201130769 13 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 4 مزه موز 5
0201132303 11 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 1 مزه موز 5000
0201147882 11 فرضیه نظریه پیپت مدرج نور مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 1 مزه موز 5
0201166941 14 فرضیه قانون پیپت مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر  – مشاهده حجم 20000 3 مزه موز 5
0201182319 12 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه زمان 20000 3 مزه موز 5
0201188279 8 فرضیه نظریه ارلن مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 250 تفکر – تجربه زمان 200 2 مزه موز 5000
0201195372 12 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 3 مزه موز 5
0201212935 10 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه تفسیر و نتیجه گیری گوگرد 4000 2500 تجربه – آزمایش حجم 20000 2 مزه موز 5
0201220921 11 فرضیه نظریه ارلن مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 4 مزه موز 5
0201222922 6 فرضیه فرضیه پیپت مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – طرح آزمایش – فرضیه سازی – نظریه طبقه بندی گوگرد 0/004 250 آزمایش- مشاهده طول 2000 1 مزه موز 0/5
0201244888 11 فرضیه فرضیه بشر مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20 3 مزه موز 5
0201247119 9 پاسخ دادن به سوال قانون استوانه مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – طرح آزمایش – فرضیه سازی – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 2000 2 مزه موز 5
0201253836 8 طرح پرسش استوانه مدرج نور مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه زمان 2000 3 مزه موز 5
0201264471 11 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20 2 مزه موز 5
0201265737 11 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 4 مزه موز 5
0201272024 7 فرضیه نظریه پیپت مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4 250 تفکر – تجربه زمان 20 2 مزه موز 5000
0201281724 10 فرضیه فرضیه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 25000 تفکر – تجربه زمان 2000 3 مزه موز 5
0201288303 13 فرضیه نظریه پیپت مدرج گرما مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 3 مزه موز 5
0201300982 11 فرضیه قانون پیپت مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 0/004 2500 تفکر – تجربه جرم 20000 4 مزه موز 5
0201323044 11 فرضیه فرضیه استوانه مدرج نور مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه تفسیر و نتیجه گیری گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 3 مزه موز 5
0201331349 11 فرضیه قانون ارلن مدرج نور مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه تفسیر و نتیجه گیری گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 4 مزه موز 5
0201341581 9 فرضیه فرضیه بشر مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4 250 تفکر – تجربه زمان 20000 1 مزه موز 5
0250829053 12 فرضیه قانون پیپت مدرج نور مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 2000 3 مزه موز 50
0250831724 11 فرضیه نظریه پیپت مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه تفسیر و نتیجه گیری گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 200 2 مزه موز 5
0250841991 4 طرح پرسش نظریه استوانه مدرج نور مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4 25000 تفکر – تجربه زمان 20 2 مزه موز 5000
0250848104 13 فرضیه مشاهده استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 3 مزه موز 5
0250855593 12 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 3 مزه موز 5
0250859734 8 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – طرح آزمایش – فرضیه سازی – نظریه مشاهده گوگرد 4000 250 تفکر – تجربه زمان 20 3 مزه موز 50
0250864320 7 فرضیه فرضیه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 0/004 250 تجربه – آزمایش جرم 2000 3 مزه موز 5000
0250865319 12 فرضیه نظریه بشر مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 1 مزه موز 5
0250866854 10 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 250 تفکر – تجربه حجم 20000 2 مزه موز 5000
0250868997 8 پاسخ دادن به سوال نظریه بشر مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه تفسیر و نتیجه گیری گوگرد 4000 2500 آزمایش- مشاهده حجم 20000 1 مزه موز 50
0250890471 8 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 400 2500 تفکر – تجربه زمان 2000 2 مزه موز 5
0250893738 10 فرضیه فرضیه پیپت مدرج نور مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 250 تفکر – تجربه حجم 20000 2 مزه موز 50
0250893991 11 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 1 مزه موز 50
0250910810 9 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4 2500 تفکر – تجربه زمان 20 2 مزه موز 5
0250911655 11 فرضیه قانون بشر مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه فرضیه سازی گوگرد 400 25000 تفکر – تجربه حجم 20000 3 مزه موز 5
0250918854 12 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 3 مزه موز 5
0250920591 11 فرضیه فرضیه استوانه مدرج نور مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر  – مشاهده حجم 20000 3 مزه موز 5
0250930587 9 فرضیه فرضیه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه تفسیر و نتیجه گیری گوگرد 4000 2500 تجربه – آزمایش حجم 20000 2 مزه موز 5000
0250932660 10 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی جوهر نمک 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20 1 مزه موز 5
0250933101 13 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 3 مزه موز 5
0250940566 1 N.A فرضیه N.A میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده N.A 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 200 2 N.A N.A
0250947201 11 فرضیه قانون بشر مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 آزمایش- مشاهده 20000 3 مزه موز 5
0250947765 8 مشاهده قانون استوانه مدرج میزان رطوبت نظریه- طرح آزمایش – فرضیه سازی – مشاهده – طرح سوال مشاهده گوگرد 400 2500 تفکر – تجربه جرم 20000 3 مزه موز 5000
0250958351 9 فرضیه فرضیه استوانه مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تجربه – آزمایش حجم 20000 2 مزه موز 0/5
0250958570 9 فرضیه نظریه استوانه مدرج نور مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 0/004 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 1 مزه موز 50
0250964511 9 فرضیه قانون بشر مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 25000 تفکر – تجربه حجم 2000 2 مزه موز 50
0250965585 11 پاسخ دادن به سوال قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 2 مزه موز 5
0250986701 10 فرضیه قانون ارلن مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20 2 مزه موز 5000
0250989735 12 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4 2500 تفکر – تجربه حجم 20 3 مزه موز 5
0250996944 9 فرضیه نظریه بشر مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه تفسیر و نتیجه گیری گوگرد 4000 250 تفکر – تجربه حجم 20000 2 مزه موز 50
0251001296 9 فرضیه نظریه بشر مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه تفسیر و نتیجه گیری گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 2000 2 مزه موز 5
0251012751 13 فرضیه فرضیه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 3 مزه موز 5
0251016862 1 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4 250 تفکر – تجربه حجم 20 3 مزه موز 50
0251017451 11 فرضیه فرضیه پیپت مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 2000 3 مزه موز 50
0251019527 11 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 2 مزه موز 5
0373289782 7 طرح پرسش قانون استوانه مدرج میزان زنگ زدن طرح سوال – مشاهده – طرح آزمایش – نتیجه گیری – فرضیه سازی طبقه بندی گوگرد 4 تفکر – تجربه حجم 20 2 مزه موز 5
0441581129 9 فرضیه فرضیه پیپت مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4 2500 تفکر – تجربه حجم 20 2 مزه موز 50
0441582567 10 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4 2500 تفکر – تجربه حجم 20 2 مزه موز 5000
0441605117 12 فرضیه قانون بشر مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تجربه – آزمایش حجم 20000 4 مزه موز 5
1810965772 7 فرضیه فرضیه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده اتانول 4000 250000 آزمایش- مشاهده طول 20000 2 مزه موز 5
2051545383 10 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه تفسیر و نتیجه گیری گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 200 2 مزه موز 5
2840802430 9 مشاهده قانون استوانه مدرج میزان زنگ زدن مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 250 تفکر – تجربه طول 20000 2 مزه موز 5
3080519981 9 نظریه میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه جرم 3 مزه موز 5
3921188581 13 فرضیه قانون بشر مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20000 3 مزه موز 0/5
4061782118 4 طرح پرسش فرضیه بشر مدرج میزان رطوبت طرح سوال – مشاهده – طرح آزمایش – نتیجه گیری – فرضیه سازی تفسیر و نتیجه گیری گوگرد 4 250 تفکر – تجربه زمان 200 1 مزه موز 5000
4240669766 11 مشاهده قانون بشر مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 2500 تفکر – تجربه حجم 20 2 مزه موز 5
6580371307 10 فرضیه نظریه استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه طبقه بندی گوگرد 4000 250000 تفکر – تجربه حجم 20000 1 مزه موز 5000
6590050740 9 فرضیه قانون استوانه مدرج میزان رطوبت مشاهده – طرح سوال – فزضیه سازی – طرح آزمایش – نظریه مشاهده گوگرد 0/004 250 تفکر – تجربه حجم 20 2 مزه موز 5
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا